Skip to content ↓

Priorytetowe obszary badawcze

Szczegółowe zasady wyłonienia POB-ów zostały opisane w „Podręczniku IDUB”.

Zgodnie z warunkami konkursu „Inicjatywa Badawcza-Uczelnia Badawcza”, do każdego z POB-ów wymagane było przypisanie dziedzin i dyscyplin naukowych uprawianych w uczelni oraz obszarów tematycznych związanych z POB, zgodne z klasyfikacją

1) Subject Categories (baza Web of Science);
2) All Science Journal Classification (baza Scopus).

W konkursie zostały też zdefiniowane tzw. wskaźniki, niektóre obowiązkowe, niektóre do wyboru z proponowanej listy, których wartości należało wyliczyć w tzw. okresie referencyjnym (2013-2017), a także podać wartości planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu. Także w naszej Uczelni, wskaźniki zostały wyliczone dla każdego z ośmiu POB-ów, jak i dla Uczelni jako całości.

Część z tych wskaźników (związana z publikowaniem i cytowalnością) została wyliczona z wykorzystaniem bazy Scopus i narzędzia SciVal w oparciu o przypisane do każdego POB konkretne obszary/hasła tematyczne sklasyfikowane w bazie Scopus (All Science Journal Classification). Obszary te zostały powiązane z POB-ami po gruntownej analizie trendów i potwierdzeniu rosnących wartości takich parametrów jak FWCI (ważony obszarem indeks cytowań).

Zachęcamy wszystkich do wykorzystania przypisanych obszarów/haseł tematycznych przy kreowaniu tytułów publikacji i słów kluczowych. W ten sposób publikacje będą niejako automatycznie przypisywane do konkretnych POB-ów pracując na podniesienie wartości wskaźników wyliczanych dla tych POB-ów.

Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. Projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów

Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy

Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. Zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano

Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia

Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania

Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejście łączące inżynierię materiałową z chemią, fizyką, matematyką i medycyną

Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zaawansowane technologie w detekcji promieniowania, badania i zastosowania transdyscyplinarne

Stopka