Skip to content ↓

Działanie 13

System Jakości Kształcenia mający na celu dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych

Organizacja struktur

Najważniejszym dokumentem dotyczącym Systemu jest zarządzenie Rektora nr 91/2020 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Z USZJK związane jest także pięć kolejnych zarządzeń:

  •     Zarządzenie Nr 101/2020 Rektora AGH z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego,
  •     Zarządzenie Nr 29/2021 Rektora AGH z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  •     Zarządzenie Nr 52/2021 Rektora AGH z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  •     Zarządzenie Nr 54/2021 Rektora AGH z dnia 13 września 2021 r. w sprawie Rzecznika Praw Studenta w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  •     Zarządzenie Nr 55/2021 Rektora AGH z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Wsparcia Dydaktyki realizowanego w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB) w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Instrumenty systemu jakości

Głównym instrumentem używanym do oceny jakości kształcenia w tym służącym do identyfikacji nieprawidłowości, są badania ankietowe. Szczegółowe zasady realizacji badań określa zarządzenie Rektora 29/2021.

 

Stopka