Skip to content ↓

Działanie 2

Procedura wspomagająca zatrudnianie najlepszych kandydatów na stanowiskach asystentów, adiunktów i profesorów uczelni

Działanie ma na celu wsparcie młodych asystentów oraz adiunktów zachęcające ich do pozostania na AGH i kontynuowania kariery naukowej. Wsparciem objęci będą również pracownicy, którzy są bliscy uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Wspomaganie najlepszych asystentów lub adiunktów

Celem konkursu jest:

  • przyciąganie najlepszych kandydatów do pracy naukowo-dydaktycznej w AGH,
  • stworzenie warunków pozwalających młodym pracownikom na efektywną pracę badawczą,
  • motywowanie młodych pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy oraz kontynuacji kariery zawodowej w AGH.

Konkurs „Pakiet Habilitacyjny”

Konkurs adresowany jest do osób posiadających już co najmniej 60% dorobku wymaganego do uzyskania habilitacji, którzy są gotowi zobowiązać się do złożenia podania habilitacyjnego nie później niż do 31.10.2025 r.

Stopka