Skip to content ↓

Działanie 3

Finansowanie staży pracowników Uczelni w firmach o pozycji i renomie międzynarodowej

Celem wsparcia jest umożliwienie pracownikom przeprowadzenia badań w ramach staży przemysłowych, tak aby nauczyciele akademiccy znali specyfikę przemysłu, obecne jego  potrzeby, wyzwania i realia, oraz aby mogli zapewnić łączność pomiędzy procesem badawczym, a potrzebami przyszłych pracodawców.

Konkurs na finansowanie staży pracowników uczelni w firmach o pozycji i renomie międzynarodowej

Finansowanie 50% wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem stażowym pracownika w okresie odbywania stażu. Wnioski mogą składać pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni, zatrudnieni w AGH według stanu na dzień składania wniosku.

Wsparcie finansowe - wnioski składane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Stopka