Jak należy rozumieć Grupę Badawczą i jej Kierownika jako uprawnionego do wnioskowania o „grant uczelniany” w konkursie do Działania 4?

Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z europejskimi standardami za Kierownika Grupy Badawczej rozumiem profesora (profesora uczelni lub profesora) prowadzącego samodzielną działalność naukowo-badawczą w ramach kierowanej przez siebie Grupy będącej trwałą strukturą organizacyjną w ramach Katedry (w wielu Katedrach w AGH nazywaną Zespołem).

 

We wniosku o „grant uczelniany” wystarczy podać dane wnioskodawcy, czyli Kierownika Grupy Badawczej, oraz adres własnej strony internetowej Grupy, z której Rektorska Komisja ds. Nauki będzie mogła dowiedzieć się o składzie, uprawianej tematyce badawczej, ostatnich publikacjach, etc.

 

Oczywiście bezpośrednich realizatorów grantu Kierownik Grupy Badawczej  może upatrywać wśród adiunktów, asystentów i doktorantów wchodzących w skład Grupy, którzy bazując na uzyskanych wynikach będą później aplikować o granty NCN, NCBR i inne.

 

Kierownik Grupy Badawczej może też oczywiście nawiązywać współpracę z innymi Grupami Badawczymi, czy też z innymi badaczami, jakkolwiek zlecenie na realizację całego „grantu uczelnianego” będzie skierowane do jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wnioskodawca.

 

prof. Marek Przybylski
Kierownik Projektu