Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2 (Działanie 9) - edycja III

16 stycznia 2023 r. uruchomiony zostaje kolejny konkurs w ramach Projektu IDUB AGH, działania 9 „Wsparcie finansowe monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2" - „Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy”.

 

Celem wsparcia jest stworzenie warunków pozwalających na wzrost liczby monografii naukowych, opublikowanych przez wydawnictwa z poziom II, listy wykazu wydawców, publikowanych przez ministerstwo właściwe ds. nauki, związanych merytorycznie z POB2.

 

O dofinansowanie publikacji monografii mogą starać się autorzy lub współautorzy, będący pracownikami badawczymi lub badawczo-dydaktycznymi, zatrudnieni w AGH, reprezentujący dziedzinę nauk społecznych lub dziedzinę nauk humanistycznych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania jednej monografii: 30 000 zł.

Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu IDUB przeznaczone jest dla 10 monografii, wg kolejności zgłoszenia lub do wyczerpania środków.

 

 

Zasady i warunki wsparcia finansowego monografii naukowych z poziomu II związanych merytorycznie z POB 2

Kryteria oceny wniosków