System minigrantów uczelnianych na prace badawcze – III edycja

10 listopada 2021 r. uruchomione zostają III edycje konkursów w ramach Projektu IDUB AGH, działania 4 „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH" oraz „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez młodego naukowca”.

 

Finansowaniem zostają objęci doktoranci oraz młodzi naukowcy.

 

Termin składania wniosków: 30 listopada 2021 r.

Wniosek uważa się za złożony jeżeli uzyskał on akceptację Kierownika Katedry/Zakładu (lub Dyrektora Instytutu) i Kierownika Jednostki.

Koszty kwalifikowane w minigrantach nie obejmują zakupu środków trwałych.
 
Ewentualne pytania proszę kierować na adres: idub@agh.edu.pl

Szczegółowe informacje dot. konkursu dla doktorantów:

Szczegółowe informacje dot. konkursu dla młodych naukowców:

 

System informatyczny do składania wniosków

 

Decyzja w sprawie wyników III edycji konkursu w ramach działania 4 „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców”

Zgodnie z regulaminami  konkursu „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców” Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej dwóch recenzentów. W obecnej edycji konkursu złożono 38 wniosków z czego finansowanie otrzymało 21 wniosków wymienionych poniżej.
Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla III edycji Działania 4.

 

POB1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 85pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2798

Mgr inż. Adrian Lubecki

Zastosowanie metody LCA do oceny środowiskowej obiecujących nośników energii dla zrównoważonego rozwoju sektora transportu

10 000,-

POB 2 Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (próg 85pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2807

Dr Marta Wolczko

Nowy domieszkowany azotem materiał węglowy na bazie chitozanu i naturalnych aminokwasów jako adsorbent dwutlenku węgla

14 975,-

2916

Mgr Sebastian Medoń

Rozwój słonecznej energetyki prosumenckiej w województwie małopolskim w perspektywie strukturalnej i społecznych studiów nad nauką i techniką

9 900,-

2803

Mgr Wioleta Bolesta

Analiza obecności związków endokrynnych i antybiotyków w osadach ściekowych w kontekście ich rolniczego zastosowania

10 000,-

2783

Mgr inż. Tahereh Soleymani Angili

Life Cycle Assessment and Techno-Economic Analysis of Food Waste Valorization

10 000,-

2933

Mgr inż. Gabriela Polak

Zagospodarowanie pozostałości stałej i ciekłej powstałej po pirolizie opakowań wielomateriałowych

10 000,-

POB 3 Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju(próg 85pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2776

Mgr inż. Magdalena Łukosz

Ocena możliwości zastosowania wysokorozdzielczych zobrazowań radarowych do monitorowania osuwisk

10 000,-

2862

Mgr inż. Anna Żądło

Badania nad wzmacnianiem rozdzielczości przestrzennej zdjęć satelitarnych Sentinel-2 na podstawie danych o wyższej rozdzielczości.

10 000,-

2858

Mgr inż. Marta Róg

Analiza wzajemnych zależności między pokryciem terenu i wskaźnikiem powierzchni biotopu (BAF) a temperaturą powierzchni (LST) i temperaturą powietrza

10 000,-

POB 4 Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 81pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2912

Mgr Łukasz Kubica

Modelowanie utraty quasi-spójności w złożonych konwergentnych systemach produkcyjnych

9 800,-

POB 5 Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 85pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2906

Mgr inż. Ludwin De Jesus Molina Arias

Badanie wpływu luzu złącza mechanicznego na efektywność energetyczną elektromagnetycznego urządzenia do odzyskiwania energii

10 000,-

2942

Dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik

Bioaktywne układy hydrożeli typu 'double network' dla regeneracji częściowych ubytków tkanki chrzęstnej

15 000,-

POB 6 Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 85pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2899

Mgr inż. Marcin Kowalik

Badanie możliwości wykorzystania sieci CNN do rozpoznawania siły nacisku obiektu na czujnik typu VBTS

10 000,-

2860

Mgr inż. Paweł Maczuga

Równoległe algorytmy adaptacyjne oparte na gramatykach grafowych do symulacji topnienia lodowców i rosnących poziomów oceanów

10 000,-

2795

Mgr inż. Paweł Łydek

Zastosowanie metod fuzji informacji i analizy wielokryterialnej w projektowaniu algorytmów ewakuacji maszyn górniczych w sytuacji zagrożenia.

10 000,-

POB 7 Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 90pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2844

Mgr inż. Patryk Bezkosty

Synteza zol-żel nowych fotosieciujących polimerów preceramicznych do otrzymywania materiałów z układu SiOC.

10 000,-

2927

Mgr inż. Krystian Zyguła

Opracowanie parametrów nanoszenia stopu tytanu metodą druku 3D na kompozyt na osnowie tytanu umacniany cząstkami B4C, w celu wytworzenia struktury hybrydowej.

13 123,-

2773

Mgr inż. Mateusz Gala

Wpływ łamania symetrii sieci na wysokotemperaturowe nadprzewodnictwo w związkach miedziowo-tlenowych

10 000,-

2784

Mgr inż. Konrad Wojtaszek

Wpływ pola magnetycznego na dyfuzję paramagnetycznych jonów

10 000,-

2822

Mgr inż. Bartłomiej Starzyk

Nisko-fononowe falowody optyczne do zastosowań czujnikowych

10 000,-

POB 8 Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 85pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

2799

Mgr Kamil Kawoń

Metody wielowymiarowej analizy wariancji dla potrzeb eksploracji danych spektralnych z mikrospektroskopii FTIR i Ramana pod kątem obiektywnej diagnostyki glejaka wielopostaciowego.

10 000,-

Archiwum