System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów - IV edycja

30 stycznia 2023 r. rozpoczyna się IV edycja konkursu „Grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”.

 

Celem konkursu jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, w szczególności badań wstępnych pozwalających na przygotowanie wniosku o grant finansowany przez instytucje zewnętrzne oraz upowszechnienia wyników prowadzonych badań naukowych.

 

Kwota dofinansowania na rok 2023: 7 000 000 zł.

Termin składania wniosków: 27 lutego 2023 r.

 


 

 

Decyzja w sprawie wyników IV edycji konkursu w ramach działania 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów

Zgodnie z regulaminem konkursu „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez dwóch recenzentów. W obecnej edycji konkursu złożono 48 wniosków z czego finansowanie otrzymało 35 wniosków wymienionych poniżej.

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla III edycji Działania 4.

 

POB1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6207

Dr hab. inż. Kun Zheng

Wysoce aktywne i stabilne elektrody nanowłókniste dla odwracalnych ogniw stałotlenkowych

   200 000,00

6354

Prof. dr hab. inż. Konrad Świerczek

Nowa generacja ogniw litowo-jonowych o wysokiej gęstości energii z katodą opartą o modyfikowany powierzchniowo wysokoniklowy tlenek warstwowy oraz anodą pracującą w oparciu o łączony mechanizm konwersji i stopowania

   200 000,00

6279

Dr hab. inż. Mariusz Filipowicz

Turbina wiatrowa o dynamicznej dwuosiowej regulacji położenia wirnika - badanie możliwości zwiększenia efektywności turbin wiatrowych w obszarach miejskich.

   197 960,00

6401

Dr hab. inż. Karol Sztekler

Nowe materiały kompozytowe dla chłodziarek adsorpcyjnych zasilanych ciepłem niskotemperaturowym

   180 000,00

6236

Prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Badania dynamiki wielotłkowego napędu elektropneumatycznego w sekcji rozprężania w instalacji magazynowania energii w powietrzu sprężonym

   200 000,00

6390

Dr hab. inż. Marek Jaszczur

Analiza hybrydowego systemu energetycznego HRES opartego o odnawialne źródła energii i magazynowanie wodoru

   163 000,00

6319

Prof. dr hab. inż. Robert Stala

Przekształtniki DC-DC o dużym stopniu obniżania napięcia

   200 000,00

                                                                                                                                                                                               

 

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju(próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6261

Dr hab. inż. Marek Lewandowski

Karbonizaty pozyskane w procesie termokonwersji biomasy odpadowej  jako nośniki katalizatorów hydroprocessingu

   200 000,00

6364

Dr hab. inż. Paweł Baran

Zagospodarowanie opakowań wielomateriaowych w kierunku otrzymywania wodoru i odzysku aluminium

   200 000,00

                                                                                                                                                                                               

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6305

Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda

Zastosowanie funkcjonalizowanych materiałów zeolitowych do separacji wybranych metali ziem rzadkich (REE) z roztworów wodnych

   200 000,00

6353

Dr hab. Magdalena Dumańska-Słowik

Frakcjonacja i koncentracja metali krytycznych w minerałach kruszcowych złóż typu porfirowego: studium przypadku złoża Mo-Cu-W Myszków

   197 250,00

6325

Dr hab. inż. Agnieszka Bieda

Percepcja wizualna przejawów zrównoważonego zagospodarowania terenu

   200 000,00

6439

Dr hab. inż. Edyta Puskarczyk

Rozpoznanie parametrów petrofizycznych i filtracyjnych struktur "deformation bands" na Niżu Polskim

   195 500,00

6371

Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał

Wielokryterialna analiza cyklu życia instalacji geotermalnych

   199 000,00

6237

Dr hab. inż. Henryk Sechman

Powierzchniowe badania geochemiczne w identyfikacji wycieków naturalnego wodoru – basen lubelski

   200 000,00

6420

Dr hab. inż. Alicja Kicińska

Ryzyko środowiskowe związane ze spalaniem frakcji energetycznej odpadów komunalnych w paleniskach domowych

   200 000,00

6291

Dr hab. inż. Norbert Skoczylas

Zaawansowana analiza kinetyki dyfuzji gazowego sorbatu w ośrodkach porowatych - badania eksperymentalne oraz modelowe dla różnych grup sorbentów, w aspekcie oceny ich aplikacyjności związanej z wychwytem gazów cieplarnianych

   198 000,00

                                                                                                                                                                                               

POB 4. Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6379

Dr hab. inż. Janusz Rusek

Inteligentny model oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych poddanych oddziaływaniom dynamicznym i statycznym z zastosowaniem parametrycznych obliczeń MES i metodyki Machine Learning

   105 000,00

6360

Dr hab. inż. Marcin Ligas

Krótkoterminowa prognoza parametrów rotacji Ziemi

     90 000,00

6346

Dr hab. inż. Tomasz Stoch

Zastosowanie technik teledetekcyjnych do monitorowania oraz predykcji aktywności osuwiskowej

   200 000,00

6350

Dr hab. inż. Marek Iwaniec

Opracowanie metody monitoringu i redukcji stresu matek karmiących

   200 000,00

                                                                                                                                                                                               

 

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6352

Dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając

Projektowanie architektury układów półprzewodnikowych dla reakcji redoks aktywowanych światłem

   200 000,00

6348

Dr hab. inż. Krzysztof Mech

Hybrydowe przełączenie rezystywne w domieszkowanych polimerach

   200 000,00

6369

Dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska

Od pojedynczych komórek do złożonych układów - zmiany molekularne wykrywane za pomocą technik spektrometrii mas

   200 000,00

6438

Dr hab. inż. Marek Wojnicki

Synteza i funkcjonalizacja węglowych kropek kwantowych otrzymywanych metodą hydrotermalną

   143 280,00

                                                                                                                                                                                               

POB 6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6344

Dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński

Wykrywanie anomalii w kontekście cyberbezpieczeństwa

     25 000,00

6332

Prof. dr hab. inż. Witold Dzwinel

Modelowanie dynamiki nowotworów za pomocą szybkich symulacji wykorzystujących metody izogeometryczne i sieci neuronowe PINN

   112 000,00

                                                                                                                                                                                               

 

POB 7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6387

Dr hab. inż. Wojciech Tabiś

Rozwój technologii i urządzeń w badaniach wpływu ciśnienia jednoosiowego na strukturalne i transportowe własności materiałów o silnych korelacjach elektronowych

   198 000,00

6372

Prof. dr hab. inż. Piotr Bała

Wyznaczanie naprężeń w systemach mikromechanicznych (MEMS) in-situ w skaningowym mikroskopie elektronowym

   150 000,00

6388

Dr hab. inż. Kinga Pielichowska

Hybrydowe układy do konwersji promieniowania słonecznego na energię cieplną i akumulacji energii cieplnej w oparciu o aerożele grafenowe infiltrowane materiałami fazowo-zmiennymi (PCM)

   200 000,00

6408

Dr hab. inż. Magdalena Król

Nowe funkcjonalne materiały na bazie związków krzemu

   200 000,00

6412

Dr hab. inż. Paweł Wójcik

Struktura elektronowa, własności nadprzewodzące, topologiczne i transportowe układów definiowanych w nowych materiałach dwuwymiarowych

   200 000,00

6347

Dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator

Zintegrowany system czujników elektrochemicznych do analizy in situ

   200 000,00

6440

Dr hab. inż. Remigiusz Kowalik

Elektrochemiczna synteza wieloskładnikowych powłok metalicznych o podwyższonej aktywności katalitycznej i odporności korozyjnej

   200 000,00

                                                                                                                                                                                               

POB 8 Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 80pkt)

 

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6275

Dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Przygotowanie stanowiska badawczego i pomiar sensorów krzemowych metodą Transient Current Technique (TCT)

   148 000,00