System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów - III edycja

20 kwietnia 2022 r. w ramach Działania 4 Projektu IDUB uruchomiony został nabór w III edycji „Grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”.

 

Kwota  dofinansowania na 2022 rok: 7.000.000 zł.
Termin składania wniosków: 20 kwietnia 2022 do 23 maja 2022 r.

 

 

Decyzja w sprawie wyników III edycji konkursu w ramach działania 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”

Zgodnie z regulaminem konkursu „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej dwóch recenzentów. W obecnej edycji konkursu złożono 41 wnioski z czego finansowanie otrzymało 27 wniosków wymienionych poniżej.

 

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla III edycji Działania 4.

 

POB1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4121

Dr hab. inż. Konstanty Marszałek

Otrzymywanie cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych oraz badanie możliwości ich zastosowania w warunkach kosmicznych

 135 300,00

4138

Prof. dr hab. inż. Tomasz Brylewski

Badania układu warstwowego metal/ceramika w podwójnej atmosferze reakcyjnej w warunkach obciążenia prądowego w aspekcie wykorzystania jako interkonektor w elektrolizerze typu SOEC

 200 000,00

 

 

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4046

Dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska

Analiza eksperymentalna wpływu metody specjacji chemicznej pierwiastków potencjalnie szkodliwych na wyniki analizy ryzyka zdrowotnego w decyzjach remediacyjnych

 199 500,00

4189

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

Wykorzystanie kompozytów zeolitowo-hydrożelowych do odzysku litu, kobaltu i boru z wód i koncentratów geotermalnych

 200 000,00

4192

Dr hab. inż. Kajetan D'obyrn

Możliwości wykorzystania wód podziemnych pompowanych ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego

 105 000,00

4113

Dr hab. inż. Dariusz Więcław

Wpływ dojrzałości materii organicznej i temperatury procesu samozagrzewania odpadów węglowych na skład chemiczny i izotopowy związków organicznych emitowanych do atmosfery

 197 000,00

4045

Dr hab. inż. Paweł Kosakowski

Żywice kopalne jako wskaźnik zmian paleoklimatycznych i środowiskowych

 161 500,00

 

 

POB 4.  Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4149

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zakrzewska

Aktywowane optycznie nano-urządzenia elektroniki cienkowarstwowej

 195 000,00

4171

Dr hab. inż. Jarosław Kanak

Opracowanie układów cienkowarstwowych metalicznych supersieci i ziem rzadkich z metalami przejściowymi działających w oparciu o oddziaływania spinowo-orbitalne

 150 000,00

4203

Dr hab. inż. Łukasz Ortyl

Autonomiczny skaner georadarowy bliskiej podpowierzchni - projekt, budowa, badanie i optymalizacja parametrów pracy

 151 200,00

 

 

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4054

Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak

Detekcja nieszczerości metodami okoruchowymi

 200 000,00

4159

Dr hab. inż. Aneta Zima

Hybrydowe materiały implantacyjne do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej

 191 000,00

4154

Dr hab. Bartosz Handke

Wzrost nanostruktur wspomagany szablonem samo-organizujących warstw fenylosilseskwioksanu

 200 000,00

4204

Dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych

Hierarchiczna morfologia nanowłóknien jako narzędzie do otrzymania implantów membranowych  zapobiegających zrostom tkankowym w chirurgii oka

 200 000,00

 

 

POB 6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4207

Prof. dr hab. Maciej Paszyński

Optymalne funkcje testujące do stabilizacji trudnych symulacji komputerowych

 20 000,00

4211

Marek Kisiel-Dorohinicki

LQuAD – Zastosowanie transferu uczenia w dziedzinie odpowiadania na pytania w domenie prawa

 18 000,00

4088

Dr hab. inż. Piotr Kowalski

Innowacyjne algorytmy optymalizacji struktur głębokich sieci neuronowych

 200 000,00

4050

Prof. dr hab. Marek Ogiela

Zaawansowane techniki nowoczesnej kryptografii i steganografii

 200 000,00

4122

Dr hab. inż. Artur Rydosz

Analiza wydychanego powietrza jako nowatorskie narzędzie diagnostyki medycznej

 180 000,00

 

 

POB. 7 Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4075

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

Hydrożele zawierające zdyspergowane submikronowe nośniki z kartogeniną do regeneracji tkanki chrzęstnej.

 200 000,00

4172

Dr hab. inż. Marcin Środa

Synteza nowych szkieł nieorganiczno-organicznych z alkoksy-modyfikowanymi ftalocyjaninami  dla zastosowania w układach optoelektronicznych

 200 000,00

4176

Dr hab. inż. Łukasz Kotwica

Badania aktywowanych termicznie minerałów ilastych jako składników niskoemisyjnych spoiw mineralnych do zastosowania w zrównoważonym budownictwie

 200 000,00

4181

Dr hab. inż. Angelika Kmita

Nanostruktury MexSy jako nowej generacji materiały o kontrolowanej architekturze i właściwościach funkcjonalnych

 194 000,00

4073

Dr hab. inż. Magdalena Ziąbka

Biomateriały ceramiczne o podwyższonej odporności na zużycie i bioaktywności w środowisku biologicznym

 200 000,00

4199

Prof. dr hab. Halina Krawiec

In-situ badania mechanizmu korozji  stopów aluminium i magnezu w cienkiej warstwie elektrolitu

 180 000,00

 

 

POB 8. Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

4004

Dr hab. inż. Joanna Chwiej

Wpływ materiału rdzenia na toksyczność/biokompatybilność in vivo magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza o potencjale teranostycznym.

 199 500,00

4160

Dr hab. Katarzyna Leszczyńska

Perception of Space Exploration Among Students and General Public

 99 850,00