System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów - II edycja

 

Wyniki w działaniu 4 „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów”

Zgodnie z regulaminem konkursu „System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów” (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Rektorską Komisję ds Nauki i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej dwóch recenzentów. W obecnej edycji konkursu złożono 73 wnioski z czego finansowanie otrzymało 39 wniosków wymienionych poniżej.

 

Rektorska Komisja Nauki w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla II edycji Działania 4.

POB 1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 90pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1586

Dr hab. inż. Łukasz Mika

Poprawa efektywności pracy adsorpcyjnego agregatu chłodniczego poprzez wykorzystanie innowacyjnych materiałów sorpcyjnych oraz zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych

 190 000,00

1635

Dr hab. inż. Wojciech Zając

Ceramiczne elektrolity stałe dla sodowych ogniw elektrochemicznych o wysokiej gęstości energii

 200 000,00

1553

Prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska

Analiza możliwości wykorzystania i utylizacji wybranych odpadów z tworzyw sztucznych jako modyfikatorów właściwości materiałów wysokoenergetycznych.

  61 800,00

1631

Ewa Drożdż

Proces ex-solution jako źródło inteligentnych katalizatorów do zastosowań w energetyce i katalizie środowiskowej

 199 000,00

1620

Dr hab. inż. Grzegorz Czerski

Ocena możliwości zgazowania karbonizatów ze zużytych opon z wykorzystaniem popiołów z biomasy jako katalizatorów

 200 000,00

1536

Andrzej Koleżyński

Modyfikacja składu chemicznego i optymalizacja właściwości transportowych nowych materiałów termoelektrycznych o strukturze tetraedrytu Cu12Sb4S13 do konwersji energii cieplnej na energię elektryczną.

 200 000,00

POB 2. Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (próg 84pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1538

Prof. dr hab. Katarzyna Zarębska

Zagospodarowanie stałych pozostałości z termicznej przeróbki odpadów

 199 500,00

1650

Dr hab. inż. Piotr Burmistrz

Nowe technologie ograniczenia emisji pierwiastków ekotoksycznych w obszarze energetycznego wykorzystania odpadów

 200 000,00

POB 3. Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (próg 84pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1591

Dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska

Zintegrowana charakterystyka petrofizyczna skał zbiornikowych na podstawie wyników nowoczesnych badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej

 199 500,00

1585

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

Monolity geoplolimerowe do zastosowań sorpcyjnych

 200 000,00

1619

Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk

Zintegrowany system monitoringu i ostrzegania przed suszą

 200 000,00

1624

Dr hab. inż. Ewa Szalińska Van Overdijk

Rozbudowa platformy cyfrowej Makromodel DNS/SWAT do modelowania procesów transportu ilościowego i jakościowego zanieczyszczeń w zlewni

 198 296,00

1644

Dr hab. inż. Lucyna Samek

Zmiany w charakterystyce zanieczyszczeń pyłowych powietrza oraz ich źródeł emisji w okresie przed i w czasie pandemii Covid-19.

 119 000,00

POB 4. Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 84pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1627

Prof. dr hab. Mariusz Woźniak

Nowe horyzonty w dominowaniu w grafach

  80 700,00

1542

Dr hab. inż. Paweł Madejski

Opracowanie prototypu stanowiska do eksperymentalnych badań nad poprawą efektywności strumieniowych skraplaczy H2O/CO2 dla zastosowań w technologiach CCUS

 199 600,00

1584

Dr hab. inż. Paweł Ćwiąkała

Automatyzacja wyznaczania pola przemieszczeń w oparciu o dane fotogrametryczne pozyskane przy użyciu bezzałogowych statków latających (Automation of displacement field determination based on unmanned aerial vehicle photogrammetry data)

 159 100,00

POB 5. Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 84pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1658

Dr hab. inż. Janusz Lelito

Badania kinetyki krystalizacji i szybkości korozji amorficznego stopu MgZnPt

 180 000,00

1512

Dr hab. inż. Waldemar Pichór

Aktywne wielofunkcyjne materiały cementowe

 160 000,00

POB 6. Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 84pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1657

Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc

Rozwijanie hybrydowych metod klasyfikacji obiektów przestrzennych

  55 000,00

1570

Dr hab. Adrian Horzyk

Wykorzystanie asocjacyjno-kognitywnych neuronowych sieci głębokich do modelowania wiedzy, predykcji i klasyfikacji w obszarze patofizjologii chorób serca

 200 000,00

POB 7. Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 90pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1583

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

Czujniki woltamperometryczne wytwarzane z sfunkcjonalizowanych materiałów elektrodowych i inteligentne systemy elektroanalizy chemicznej

 128 000,00

1588

Dr hab. inż. Magdalena Szumera

Nowatorskie szkliste nośniki makro- i mikroelementów o kontrolowanej aktywności chemicznej w środowisku glebowym

 200 000,00

1606

Dr hab. Tomasz Ślęzak

Bezpolowe przełączenie spinu w epitaksjalnych nanostrukturach antyferromagnetycznych

 200 000,00

1556

Dr hab. inż. Krzysztof Muszka

Badania odkształcalności metastabilnych stopów wysokoentropowych w kierunku ich zastosowań w elektromobilności

 150 000,00

1563

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski

Kompozytowe materiały termoelektryczne o wysokiej efektywności ZT

 199 000,00

1580

Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta

Nanowłókna węglowe nowej generacji w ochronie środowiska

 185 000,00

1527

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski

Rozwinięcie metodologii badań własności mechanicznych materiałów polikrystalicznych w różnych skalach.

 170 000,00

1577

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich

Kompozyty UHTC w układzie ZrB2-HfB2-SiC o podwyższonych parametrach termomechanicznych

 200 000,00

1607

Dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska

Od rusztowań tkankowych do materiałów wstrzykiwalnych - poprzez kontrolowany stopień usieciowania biopolimerowych materiałów kompozytowych

 200 000,00

1656

Dr hab. inż. Paweł Stoch

Innowacyjne materiały szkło-ceramiczne dla immobilizacji odpadów radioaktywnych i niebezpiecznych

 200 000,00

1660

Prof. dr hab. Czesław Kapusta

Nanocząstki magnetyczne i plazmonowe w biopolimerowych nanokapsułach z rdzeniami hydrofobowymi do celów terapeutycznych

 187 000,00

1646

Dr hab. Łukasz Gondek

Kwantowe zjawiska krytyczne w wielowymiarowo sfrustrowanych układach CeTX.

 163 000,00

1531

Prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb

Wpływ metody syntezy materiałó opartych na MnO2 i WO3 na ich właściwości i mechanizm działania urządzeń elektrochemicznych do magazynowania energii elektrycznej: superkondensatorów i ogniw glinowych.

 199 000,00

1552

Tadeusz Uhl

Automatyzacja procesu nieniszczących badań materiałowych dla urządzeń krytycznych podlegających dozorowi technicznemu

 190 000,00

1595

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik

Nowoczesne tworzywa żaroodporne na bazie materiałów o wysokiej entropii

 178 041,87

1479

Dr hab. Małgorzata Jakubowska

Głębokie sieci neuronowe w identyfikacji bezpiecznej żywności i suplementów diety na postawie sygnału innowacyjnych wieloelektrodowych sensorów chemicznych

 200 000,00

1495

Dr hab. inż. Robert Piech

Nowe czujniki i metody woltamperometryczne - wykonane, testowanie, aplikacje

 180 000,00

1633

Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Wpływ nanostruktur metalicznych i dielektrycznych na powierzchniową strukturę elektronową izolatorów topologicznych.

 200 000,00

POB 8. Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 84pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

1634

Dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Rozwój metod rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej na potrzeby laboratoryjnych analiz materiału biologicznego.

 199 400,00

Archiwum