Działanie 14: Organizacja i przebieg studiów uwzględniające potrzeby i zainteresowania najzdolniejszych studentów

W ramach tego działania realizowany jest programu „Prymusi AGH” dla najlepszych kandydatów na studia stacjonarne pozwalający na efektywne zdobywanie i pogłębianie wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań, rozwój kompetencji (w tym miękkich).


Koordynator