Działania

Działanie 1: Finansowanie wyjazdów studyjnych związanych z nawiązywaniem kontaktów i prac związanych z przygotowywaniem wniosków o granty

Działanie 2: Procedura wspomagająca zatrudnianie najlepszych kandydatów na stanowiskach asystentów, adiunktów i profesorów uczelni

Działanie 3: Finansowanie staży pracowników Uczelni w firmach o pozycji i renomie międzynarodowej

Działanie 4: System grantów uczelnianych na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów oraz przez młodych naukowców (do 35 roku życia)

Działanie 5: Finansowanie stypendiów projakościowych dla najlepszych doktorantów (i premii dla najlepszych promotorów)

Działanie 6: Finansowanie staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów

Działanie 7: System motywujący do prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie (z uwzględnieniem rozwoju współpracy międzynarodowej

Działanie 8: Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej

Działanie 9: Finansowanie opcji OPEN ACCSESS, publikacji w płatnych czasopismach o wysokim IF i dofinansowanie czasopism wydawanych przez AGH

Działanie 10: Finansowanie wyjazdów pracowników AGH do pracy przy eksperymentach realizowanych w międzynarodowych ośrodkach badawczych takich jak CERN

Działanie 11: Finansowanie krótkoterminowych przyjazdów naukowców z zagranicy, a także grantów na długoterminowe pobyty zagranicznych naukowców w AGH

Działanie 12: Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi

Działanie 13: System Jakości Kształcenia mający na celu dostosowywanie procesu kształcenia do zmieniających się potrzeb i wymagań oraz diagnozowanie i eliminację zjawisk niepożądanych

Działanie 14: Organizacja i przebieg studiów uwzględniające potrzeby i zainteresowania najzdolniejszych studentów

Działanie 15: Umiędzynarodowienie procesu kształcenia

Działanie 16: Polityka kadrowa wspierająca rozwój kompetencji dydaktycznych

Działanie 17: Promocja uczelni

Działanie 18: Stworzenie i uruchomienie internetowej bazy danych zawierającej oferty realizacji badań i współpracy międzynarodowej w ramach priorytetowych obszarów badawczych

Działanie 19: Finansowanie tzw. “sabbatical”

Działanie 20: Innowacyjność i patenty

Działanie 21: Zapewnienie warunków do samodzielnej pracy naukowej dla osób z habilitacją. Obsadzanie stanowisk „profesora uczelni z habilitacją” związane ze „starting money”

Działanie 22: Premiowanie pracowników pełniących funkcje wybieralne w gremiach międzynarodowych, redaktorów lub redaktorów pomocniczych w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym

Działanie 23: Utworzenie uczelnianych centrów badawczych

Działanie 24: Wspomagające działania pomocnicze w zakresie: organizacji konferencji, przygotowywania wniosków o granty, wymiany zagranicznej - wzmocnienie kadr administracyjnych

Działanie 25: Język angielski jako równoległy język obsługi uczelni

Działanie 26: Utworzenie polskiej sieci uczelnianych centrów badawczych. Włączenie uczelnianych centrów badawczych AGH do systemu europejskich laboratoriów badawczych

Działanie 27: Zmiana struktury organizacyjnej uczelni

Działanie 28: Zapewnienia finansowania działań o charakterze ciągłym (takich jak system motywacyjny) na lata 2027-2032

 


Często zadawane pytania (FAQ)