23.04.2020

Informacja Kierownika Projektu dotycząca konkursów IDUB w AGH


Wnioski aplikacyjne powinny być „przesyłane w formie elektronicznie podpisanych załączników do maila na adres idub@agh.edu.pl”. Oczywiście dla nas najważniejszy jest ostatni podpis, czyli podpis Dziekana lub Dyrektora Centrum Badawczego. A wszystkie osoby pełniące te funkcje w AGH dysponują podpisem elektronicznym i z technicznego punktu widzenia jego złożenie nie jest żadnym problemem. Sposób w jaki Dziekan lub Dyrektor Centrum Badawczego uzyskają potwierdzenia treści wniosku przez wnioskujących Kierowników Grup Badawczych (konkursy 4 i 8) i Kierowników Katedr / Dyrektorów Instytutów (konkurs 8) jest sprawą wewnętrznych ustaleń na Wydziale lub w Uczelnianym Centrum Badawczym. Naszym celem jest zapewnienie nawet niedoskonałego, ale w pełni elektronicznego obiegu dokumentów, co w czasach pandemii koronawirusa ma szczególne znaczenie.

Wychodząc naprzeciwko Państwa oczekiwaniom, w zakładce konkursu 9 („opcja open access i publikacje w płatnych czasopismach”) umieściliśmy interaktywny formularz, na którym można złożyć oświadczenia wnioskodawcy (o niemożliwości skorzystania z bezpłatnej opcji open access) i Dziekana (o kwotach wydanych na ten cel przez Wydział z innych środków). Podpisany elektronicznie formularz należy przesłać wraz z fakturą jako załączniki do maila na adres idub@agh.edu.pl.

Kierując się Państwa oczekiwaniami, w formularzach aplikacyjnych do konkursów 4 („granty uczelniane”) i 8 („zakupy aparaturowe”), zwiększyliśmy limity znaków na uzasadnienie (z 3000 do 9000 znaków ze spacjami w konkursie 4 i do 3500 znaków ze spacjami w konkursie 8) i na opis oczekiwanych rezultatów (z 500 do 800 znaków ze spacjami w obu konkursach). Zweryfikowane interaktywne formularze aplikacyjne znajdują się już w zakładkach dotyczących obu konkursów.