20.01.2020

AGH uczelnią badawczą – odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu AGH


fot. Kuba Kołoczek, KSAF AGH

fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

Transformacja naszej uczelni w kierunku uczelni badawczej to nie tylko duże wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna szansa na zdecydowanie szybszy rozwój. Jestem przekonany, że szanse tę wykorzystamy – powiedział Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka w przemówieniu otwierającym nadzwyczajne posiedzenie Senatu AGH, które odbyło się 20 stycznia 2020 r. i było poświęcone realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH. W wydarzeniu wziął udział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Spotkanie miało charakter otwarty – uczestniczyli w nim członkowie Senatu AGH oraz Rady Uczelni, a także pracownicy naukowi, dydaktyczni, administracyjni, doktoranci i studenci.

Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka podkreślił:

Status uczelni badawczej to dla nas ogromna nobilitacja i wyróżnienie, ale również duża odpowiedzialność. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone w AGH na zatrzymanie w uczelni najlepszych doktorantów czy finansowanie stypendiów dla zagranicznych naukowców chcących z nami pracować. W zakresie kształcenia wprowadzamy z kolei coraz bardziej dopracowane programy studiów, które tworzą z nami specjaliści z otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Na kierunkach i w dyscyplinach związanych z priorytetowymi obszarami naukowymi planowane jest włączenie najlepszych studentów i doktorantów w ścieżki badawcze. Wierzę, że zainicjowane dziś działania za kilka lat zaprocentują wymiernymi skutkami, przede wszystkim wysoką pozycją Akademii w międzynarodowej przestrzeni akademickiej.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zaznaczył:

Gratuluję tego wielkiego i zasłużonego sukcesu. Macie Państwo prawo do dumy i satysfakcji. W konkursie IDUB Akademia Górniczo-Hutnicza złożyła wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez ekspertów. Podstawowym elementem wszystkich wniosków były plany rozwoju zawierające cele dotyczące podnoszenia jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz jakości zarządzania. Plan przygotowany przez AGH został oceniony jako zawierający bardzo przekonującą, realistyczną strategię podniesienia umiędzynarodowienia. Plan bazuje na mocnych stronach uczelni, do których należą m.in. wyróżniające się na tle polskich uczelni osiągnięcia naukowców zatrudnionych w AGH oraz aktywność uczelni w międzynarodowych sieciach współpracy. Zespół ekspertów zalecił uczelni, aby w jeszcze większym stopniu położyła nacisk na umiędzynarodowienie – zwiększyła liczbę zagranicznych pracowników i studentów, zachęcała do współpracy międzynarodowej przy publikowaniu prac naukowych czy organizacji wydarzeń. AGH w Krakowie staje teraz przed wielkim wyzwaniem. Jestem przekonany, że wspólnocie akademickiej AGH uda się sprostać celom, jakie przed sobą postawiła.

Podczas otwartego posiedzenia Senatu prof. Marek Przybylski przedstawił założenia projektu i szczegóły jego realizacji w AGH. Poinformował także, w jaki sposób pracownicy i doktoranci AGH będą mogli korzystać z dodatkowych środków finansowych przyznanych naszej uczelni na realizację tego projektu.

Jednym z głównych celów projektu w AGH jest umiędzynarodowienie uczelni oraz uczynienie z niej nowoczesnego uniwersytetu technicznego, który w perspektywie 10-15 lat stanie się atrakcyjnym miejscem studiowania i pracy na równi z uniwersytetami europejskimi. Zwiększenie środków finansowych na badania (blisko 370 mln zł dodatkowych środków w okresie najbliższych 7 lat) pozwoli kadrze akademickiej skoncentrować się w większym stopniu na działalności naukowej i podnoszeniu jakości kształcenia. Dodatkowa subwencja oznacza również możliwość konkurowania z uczelniami z czołówki międzynarodowych rankingów oraz wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali światowej.

Beneficjentami dodatkowych środków finansowych będą przede wszystkim grupy badawcze, które pracują w tzw. priorytetowych obszarach badawczych (POB). W AGH wyodrębniono następujące:

 • Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii,
 • Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju,
 • Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów,
 • Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą,
 • Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania,
 • Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii,
 • Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne.


Działania, jakie uczelnia podejmie, służyć będą przede wszystkim:

 • zwiększeniu wpływu działalności naukowej AGH na rozwój światowej nauki,
 • wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej,
 • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów,
 • przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców,
 • podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym.


Nad przygotowaniem wniosku AGH w ministerialnym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” pracowało wielu pracowników naszej uczelni, którym prof. Marek Przybylski podziękował. Prace koordynował Prorektor ds. Nauki AGH prof. Andrzej R. Pach.

W związku z uzyskaniem przez Akademię Górniczo-Hutniczą statusu „Uczelni Badawczej” uruchomiona została witryna internetowa agh.edu.pl/uczelnia-badawcza, gdzie publikowane będą bieżące informacje na temat realizacji projektu w AGH.

Relacja fotograficzna