The system of University mini-grants for research (Action 4)

 


Decyzja w sprawie wyników IV edycji konkursu w ramach działania 4 „System minigrantów uczelnianych  na  prace  badawcze  realizowane  przez  doktorantów AGH i Młodych Naukowców”

Zgodnie z regulaminami  konkursu "System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez doktorantów AGH" oraz „System minigrantów uczelnianych na prace badawcze realizowane przez młodego naukowca" (Działanie 4) decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez Komisję i po dokonaniu recenzji każdego z wniosków przez co najmniej jednego recenzenta. W obecnej edycji konkursu złożono 35 wniosków z czego finansowanie otrzymało 25 wniosków wymienionych poniżej.

 

 

Komisja w wyniku głosowania, zatwierdziła ustalone progi punktowe w poszczególnych POB-ach oraz listy rankingowe w POB-ach uwzględniając budżet dla IV edycji Działania 4.

 

POB1. Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6820

Dr inż. Aleksandra Roszko

Weryfikacja eksperymentalna literaturowych/teoretycznych modeli przewodności cieplnej nanopłynów

 18 000,00

6841

Mgr inż. Szymon Wieteska

Analiza wpływu efektów termicznych na pracę systemu fotowoltaicznego typu on-grid

 12 000,00

6763

Mgr inż. Lisa Dekster Dekster

Badanie możliwości obróbki blachy ze stopu wolframu przy pomocy wysokociśnieniowego strumienia wodno-ściernego

 12 000,00

                                                                              

POB 2 Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

 Koszt realizacji grantu

6783

Mgr inż. Łukasz Korzeniowski

Studium syntezy 5-hydroksymetylofurfuralu z monosacharydów wydzielonych z przemysłowych wytłoków jabłkowych

 12 000,00

6797

Mgr inż. Marek Plata

Studium procesu hydrotermicznego upłynniania młóta browarnianego – proces katalityczny, a poprawa uzysku i jakości bio-oleju

 12 000,00

6824

Mgr inż. Tomasz Michałek

Niskoenergetyczna synteza proszków stopowych Ag-Cu.

 12 000,00

                                                                                                                                                                                                                                         

POB 3 Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju(próg 80pkt)                                                                       

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

6682

Mgr inż. Kornelia Grzelka

Modelowanie obiektów przyszłego katastru 3D  w aspekcie zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem skaningu laserowego.

 12 000,00

6794

Mgr inż. Agata Wódkowska

Badania zawartości przeciwsłonecznych filtrów UV w środowisku wodnym i ocena ryzyka środowiskowego

 12 000,00

                                                                              

POB 4 Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

6762

Dr inż. Katarzyna Szramowiat-Sala

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych jako narzędzia do optymalizacji pracy piecokominków w aspekcie obniżenia stężenia mikrozanieczyszczeń emitowanych w procesach spalania paliw stałych

 18 000,00

6743

Mgr inż. Keyvan Karim Afshar

Badanie możliwości zastosowania sterowanego inertera do aktywnego zawieszenia pojazdu

 12 000,00

6816

Mgr Andrzej Zakręcki

Badania starzeniowe materiałów drukowanych 3D na bazie poliamidów w ocenie ich zastosowania w produkcji wyrobów medycznych

 12 000,00

                                                                              

POB 5 Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

6704

Hasan Shabbir

Synthesis of Carbon quantum dot from green environmentally friendly precursor for the photodegradation of selected pollutants .

 12 000,00

6708

Mgr inż. Ewelina Kowalewska

Zmiana aromatyczności w przełączaniu rezystywnym

 12 000,00

6693

Dr Andrzej Sławek

Memrystory ferroelektryczne oparte o kompleksy bizmutu

 18 000,00

                                                                              

POB 6 Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

6812

Mgr inż. Mikołaj Sikora

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i uczenia maszynowego w czterogłosowej harmonizacji melodii

 4 500,00

6668

Mgr inż. Paweł Maczuga

Sieci neuronowe poinformowane o fizyce (PINN) do przeprowadzania symualcji równań propagacji fal

 12 000,00

6848

Mgr inż. Bartosz Minch

Udoskonalenie interaktywnej i efektywnej wizualizacja zbiorów danych i zbadanie możliwości wizualizacji tych danych przy wykorzystaniu grafowych sieci neuronowych

 18 000,00

                                                                              

POB 7 Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

6773

Mgr inż. Patrycja Zakrzewska

Wpływ silanizacji popiołu z łusek słonecznika na właściwości termiczne i palność zamkniętokomórkowych pianek poliuretanowych

 11 800,00

6770

Mgr inż. Jan Słomiński

Otrzymywanie faz MAB z układu Cr-Al-B z wykorzystaniem metody SHS

 12 000,00

6685

Mgr inż. Sherly Novia Sari

Synthesis, Physicochemical Properties, Chemical Stability, and Ionic Conductivity of co-doped  BaCeO3-BaZrO3 for Solid Electrolyte Proton Ceramic Fuel Cells

 12 000,00

6788

Mgr Władysław Gumiennik

Nanocząstki magnetyczne dla nowoczesnej teranostyki

 12 000,00

6800

Mgr inż. Roksana Kurpanik

Biomimetyczne podłoża hybrydowe polimer - peptyd, o działaniu immunomodulującym oraz hamującym wpływ promieniowania UV, wspomagające  regeneracje rogówki

 10 000,00

6791

Mgr Arkadiusz Madetko

Analiza lepkości wybranych stopów miedzi w stanie stało-ciekłym na potrzeby formowania tiksotropowgo

 12 000,00

6795

Mgr inż. Adrianna Pach

Wpływ struktury związków azowych na możliwość ich zastosowania w oznaczaniu metali z grupy platynowców

 12 000,00

                                                                                                                                                                                               

POB 8 Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne (próg 80pkt)

ID wniosku

Wnioskodawca

Tytuł grantu

Koszt realizacji grantu

6760

Mgr inż. Julia Łepkowska

Ocena wybranych własności szkieł z wyświetlaczy telefonów komórkowych na potrzeby oceny dawki retrospektywnej w sytuacji awaryjnej

 12 000,00