Działanie 15: Umiędzynarodowienie procesu kształcenia

Wzmocnienie międzynarodowej wymiany najzdolniejszych studentów, doktorantów i kadry akademickiej w ramach współpracy naukowo-badawczej. Wprowadzenie do programów studiów, zwłaszcza na drugim stopniu i w szkołach doktorskich, moduły i przedmioty prowadzone przez naukowców/specjalistów o światowej renomie.


W ramach umiędzynarodowienia planuje się pozyskanie wiedzy i doświadczeń innych instytucji w kwestii podniesienia jakości kształcenia, w tym zapraszanie zagranicznych wybitnych ekspertów w obszarze nowoczesnych metod dydaktycznych, opartych m.in. na pracy zespołowej i projektowej.

Koordynator

Dofinansowanie prowadzenia przedmiotów w języku obcym w ramach UBPO