Program wsparcia dla nowych kierunków studiów

W ramach realizacji zadań Działania 12: „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi” IDUB AGH realizowany jest program wsparcia dla nowych kierunków studiów, w których kształcenie prowadzone będzie w jednostkach realizujących badania w priorytetowych obszarach badawczych (POB).

W ramach wsparcia możliwe są następujące działania:

  • pokrycie kosztów przygotowania programu studiów (wynagrodzenie osobowe dla Zespołu),
  • refinansowanie do 50% kosztów przygotowania materiałów dydaktycznych,
  • refinansowanie do 50% kosztów zakupu oprogramowania dedykowanego do realizacji zajęć na nowym kierunku studiów.

 

Celem programu nie jest zwiększenie liczby kierunków studiów, tylko ich dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku. Z tego powodu tworzenie nowego kierunku powinno być związane z likwidacją przynajmniej jednego z dotychczasowych kierunków, tych które utraciły już swoją rynkową aktualność i nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem kandydatów.